Regulamin uczestnictwa w szkoleniach z zakresu kosmetologii estetycznej w firmie MEZODERM sp. z o.o.

§ 1. Organizator
1. Organizatorem szkoleń jest firma Mezoderm sp. z o.o. adres: ul. Wojska Polskiego 135a 86-100 Świecie, NIP 527 270 76 21 REGON: 147042763 KRS: 0000497502 www.mezoderm.pl

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia
1. W szkoleniach i warsztatach proponowanych przez Organizatora mogą uczestniczyć osoby legitymujące się tytułem Lekarza lub Lekarza Dentysty, Kosmetologa lub Kosmetyczki
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym, osobistym bądź elektronicznym przy wyznaczeniu dogodnego terminu i zakresu szkolenia.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.
4. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 300 PLN na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia. Istnieje możliwość zapłaty całej kwoty przelewem na konto organizatora, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

§3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa
1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 5 dni przed planowanym szkoleniem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 5 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota 300 PLN wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

§4 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

§5 Realizacja szkolenia
1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
2. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.
4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
5. Szkolenia u organizatora prowadzone są przez kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów, podczas szkoleń Uczestnik zdobywa a wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
6. Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu, które poświadcza udział w szkoleniu bądź warsztacie szkoleniowym. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
7. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
8. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.